„Холдинг Пътища” АД обявено в несъстоятелност
17.06.2014

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2014г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано Решение на СГС от 11.06.2014г.
повече информация
Съобщение от „Холдинг Пътища” АД
19.02.2014

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на насроченото за 18.02.2014г. дело за разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.
повече информация
Образувано е дело за откриване на производство по несъстоятелност
26.11.2013

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2013г. е образувано търговско дело № 7537 за откриване на производство по несъстоятелност на „Холдинг Пътища” АД. Делото е образувано на основание молба, депозирана от Съвета на директорите на дружеството.
повече информация
Информация по чл. 82б от ЗППЦК
22.11.2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание разпоредбите на чл.82б от ЗППЦК, приложено Ви представяме настоящия документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която „Холдинг Пътища” АД е публикувало или предоставило на КФН, БФБ-София АД и на обществеността за периода 03.09.2012г. – 30.09.2013г.
повече информация
Промяна в представляващите дружеството
13.11.2013

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 11.11.2013г. в Търговски регистър при АВп в съответствие с решение на Съвета на директорите са вписани промени в начина на представляване на дружеството. Като представляващ „Холдинг Пътища” АД е заличен Иван Георгиев Парцалев и е вписана Ваня Георгиева Манчева. Оттеглени са пълномощията на прокуриста Димитър Георгиев Гьошев.
повече информация
Вписан е нов Съвет на директорите на „Холдинг Пътища” АД
13.09.2013

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 12.09.2013 г., в съответствие с взетите на проведеното на 02.09.2013г. годишно Общо събрание на акционерите, в Търговския регистър при Агенция по вписванията са вписани промени по партидата на дружеството. Вписан е нов Съвет на директорите в състав: Иван Георгиев Парцалев, Иван Георгиев Иванов и Ваня Георгиева Манчева. Дружеството се представлява от Иван Георгиев Парцалев.
повече информация
Решения на редовното ГОСА на „Холдинг Пътища” АД, проведено на 02.09.2013 г.
03.09.2013

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 02.09.2013 година, в Република България, Столична община, ул. Искърско дефиле 277
повече информация
Публикувана е поканата за свикване на Общо събрание на акционерите
29.07.2013

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2013г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е публикувана поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 2 септември 2013 г. от 14:00 часа, в град Нови Искър, Народно читалище „Христо Ботев – 1907”, ул. „Искърско дефиле” № 277, при следния дневен ред:
повече информация
Промяна в дялово участие в „Холдинг Пътища” АД
26.07.2013

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 26.07.2013г. в дружеството е получено уведомление от „МАК КАП” ЕАД, ЕИК 831631758 по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие относно прехвърлянето на собствеността върху притежавани от него 3 067 400 броя акции, представляващи 10,00% от капитала на „Холдинг Пътища” АД. След извършеното прехвърляне, „МАК КАП” ЕАД, ЕИК 831631758 не притежава дялове от капитала на „Холдинг Пътища” АД.
повече информация
Промяна в дялово участие в „Холдинг Пътища” АД
07.06.2013

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 06.06.2013г. в дружеството е получено уведомление от „АБВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 175195412
повече информация
Страници:   (1 / 13)    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  »