Образувано е дело за откриване на производство по несъстоятелност
26.11.2013

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 25.11.2013г. е образувано търговско дело № 7537 за откриване на производство по несъстоятелност на „Холдинг Пътища” АД. Делото е образувано на основание молба, депозирана от Съвета на директорите на дружеството.
Причина за взетото решение е, че съгласно данните от индивидуалния финансов отчет на дружеството към 30.09.2013год., коефициентът на основния капитал е спаднал до 1.08, което се дължи основно на реализираната загуба, като това води до декапитализация на дружеството. За първи път собственият капитал на дружеството става отрицателна величина. В тази връзка, може да бъде направен обоснован извод, че дружеството има финансови затруднения, които могат да причинят неплатежеспоспособност. Спад има и в коефициентите на ликвидността. Коефициентът на обща ликвидност на „Холдинг Пътища” АД за третото тримесечие на 2013 г. е намалял със 7 %, спрямо 31.12.2012 г. Същото се наблюдава и при коефициента на бърза ликвидност.
За изминалите три месеца от встъпване в длъжност, членовете на Съвета на директорите направиха анализ на дружеството и са убедени, че при тези финансови показатели съдът е институцията, която следва да прецени състоянието на дружеството, тъй като това ще защити интересите на акционерите и кредиторите в най-голяма степен.