“Холдинг Пътища” АД е най-престижната българска пътностроителна компания със стабилни позиции в икономическия и обществен живот на страната. На 28.12.2005 г. бе извършена смяна на собствеността и мениджмънта на Холдинга, което доведе до изключително високи финансови резултати. ­

Дъщерните дружества на „Холдинг Пътища” АД обхващат ­всич­ки страни на пътното строителство - ново строителство, рехабилитация, ремонти и поддръжка на магистрали и пътища от републиканската и общинските пътни мрежи и съоръжения. Представени са дружества, работещи в четирите основни направления на транспортното строителство - пътно, мостово, железопътно и тунелно строителство. В областта на пътното строителство „Холдинг Пътища” АД е собственик на 21 браншово обвързани пътностроителни фирми, в т.ч. една лизингова компания и една охранителна фирма.

Обемът на приходите за 2007 г. на групата дружества е в размер на минимум 151 млн. лева. Съгласно одитирания годишен консолидиран отчет към 31.12.2007 г. на „Холдинг Пътища” АД, реализираната нетна печалба е в размер на 15 889 хил. лева. Пазарната капитализация на дружеството в края на 2007 г. възлиза на 657 млн. лева.

Холдингът си партнира и участва във фактическото управление на фирмите, “Пътно строителство и подържане” ЕАД – Добрич и „Инфрастрой 2001” ООД – Перник в областта на пътното строителство, в областта на специалните транспортни съоръжения - с фирмите на “МОСТСТРОЙ” АД. В ж.п.строителството и транспорта – на “Железопътна Инфраструктура Холдингово дружество” АД, което консолидира дейността на четири дружества от железопътния бранш - „Ремонтно възстановително предприятие – Кьоне” АД, гр. София, „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД, гр. Русе, „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД, гр. Свищов; и „Национален изследователски институт по транспорта” ЕООД, гр. София.