2013

Финансови данни за 2013 година­­­­­­
­­

Годишен отчет неконсолидиран Годишен отчет консолидиран
Одиторски доклад

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика

Форми на КФН

Доклад за дейността

Отчет "спазвай или обяснявай" на националния кодекс за корпоративно управление

ДекларацииМеждинен отчет неконсолидиран I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие IV-то тримесечие
Финансов отчет – част 1
Оповестявания към финансовия отчет
Форми на КФН
Вътрешна информация
Междинен доклад за дейността
Допълнителна информация
Декларации
Междинен отчет консолидиранФинансов отчет – част 1

Оповестявания към финансовия отчет

Форми на КФН

Междинен доклад за дейността

Декларации